Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zdravý darček s.r.o., s miestom podnikania Kriváň č. 430,962 04 Kriváň, IČO: 50642448, DIČ: 2120401943, IČ DPH: SK2120401943 email: info@zdravydarcek.sk, tel. č.: 0908 420 400, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete www.zdravydarcek.sk alebo kúpa a predaj tovaru prostredníctvom telefonickej objednávky alebo pri osobnej objednávke v kamennom obchode.

1.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho. 

 1. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.
 2. Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu  s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky kamenného obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

 

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, prostredníctvom telefonickej alebo osobnej objednávky (ďalej len "objednávka"). 

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

2.3. Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje: 

 • údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
 • údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb
 • údaj o dodacej lehote tovaru
 • názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný
 • údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
 • údaje o predávajúcom prípadne iné údaje.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. 
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.       

 

5. Kúpne podmienky a spôsob platby

5.1. Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho je uvedená vždy pri vybranom produkte, ak nie je uvedené inak, je uvedená s DPH. Predávajúci  je platcom DPH.      

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode predávajúceho s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a v kamennom obchode predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 EUR, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru alebo iným spôsobom uvedeným v záväznej akceptácii objednávky. Platba do rúk kuriéra pri prevzatí tovaru nie je možná.

5.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku.

 

6. Storno objednávky

6.1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú alebo telefonickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade, že elektronická alebo telefonická objednávka už bola záväzne potvrdená zo strany predávajúceho, kupujúci má právo ju stornovať najneskôr do 24 hodín pred preferovaným alebo dohodnutým termínom dodania produktu podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade elektronickej objednávky s platbou vopred bezhotovostným bankovým prevodom je predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia storna objednávky zo strany kupujúceho, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že objednávku nebolo možné dodať kupujúcemu alebo objednaný produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam.

 

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim v objednávke výlučne v okresoch Bratislava I-V ( Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čuňovo, Jarovce, Rusovce ). Je možné aj osobné prevzatie tovaru na adrese Tomášiková 26, 821 01 Bratislava. Dodanie tovaru je možné aj do okolia Bratislavy +-20km (Svätý Jur, Pezinok, Senec, Stupava, Lozorno, Dunajská Lužná, Rovinka, Šamorín, Malacky) 

7.2. Dodanie tovaru  je spoplatnené na tovar v hodnote do 30 € a nad 30 €. Konečná cena za dodanie produktu závisí od ceny produktu a od vzdialenosti doručenia.

7.3. Dodanie tovaru je možné každý kalendárny deň v čase od 8:00 do 19:00, pričom akceptované objednávky uskutočnené od 15:00 predchádzajúceho dňa do 07:00 aktuálneho dňa budú doručené do 14:00 aktuálneho dňa, akceptované objednávky uskutočnené od 07:00 aktuálneho dňa budú doručené do 18:00 toho istého dňa. Doručovanie počas sviatkov môže byť časovo obmedzené, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na internetovej stránke svojho elektronického obchodu, počas prijímania telefonickej objednávky alebo osobnej objednávky. Dodanie tovaru v čase stanovenom kupujúcim je možné len v prípade, ak kupujúci oznámi čas, v ktorom chce prevziať tovar, a to najneskôr 3 hodiny pred preferovaním časom prevzatia tovaru.

7.4. Dodanie kuriérskou službou počas víkendu je možné- Dodávanie je tovaru v sobotu a v nedeľu v doobedných hodinách od 8:00 - 12:00. Kupujúci si môže prevziať tovar aj osobne osobne (viď 6.1.). Pri osobnom odbere počas týždňa je potrebné uskutočniť objednávku do 15:00 a prevziať ju do 18:00, v opačnom prípade bude možnosť prevziať daný tovar po 11:00 nasledujúceho dňa. Objednávku počas víkendu je nutné uskutočniť do 18:00 predchádzajúceho dňa, ku ktorému si kupujúci vyzdvihne tovar. V tomto prípade je tovar možné vyzdvihnúť po 11:00.

7.5. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby kupujúcemu dodal objednaný tovar v preferovanom termíne dodania zo strany kupujúceho zadaného v elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je predávajúci povinný po dohode s kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne.

7.6. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v preferovanom, alebo v inak dohodnutom čase dodania s predávajúcim. V prípade, že tovar nie je možné v tomto čase doručiť kupujúcemu, alebo na adresu definovanú kupujúcim ani po opakovaných pokusoch predávajúceho skontaktovať sa s kupujúcim v čase do 3 hodín od termínu doručenia, predávajúci má právo takúto objednávku stornovať. V prípade stornovania elektronickej objednávky má predávajúci právo na storno poplatok vo výške 50% zo zaplatenej ceny produktu kupujúcim, pričom predávajúci je povinný uhradiť späť rozdiel v cene na bankový účet kupujúceho, z ktorého bola realizovaná platba, najneskôr do 3 pracovných dní.

7.7. Produkty doručujeme vlastným chladiacim autom, v prípade zvýšeného množstva objednávok (Valentín, MDŽ, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš) so zmluvnými kuriérmi darčeky sú v tom prípade balené do špeciálnych termoboxov tak, aby bol produkt doručený adresátovi v čerstvom stave bez ohľadu na aktuálne klimatické podmienky. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetový stránkach a/alebo v kamennom obchode  predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do odvolania, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

8. Ochrane osobných údajov

8.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predávajúceho, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy. 

8.2. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s riešením reklamácie. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Prípadne sa obrátiť na SOI na mail  ars@soi.sk alebo ard@soi.sk prípadne iný subiekt, ktorý je uvedený na  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ) alebo použiť platformu sporov on-line  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky, telefonickej a osobnej objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kúpna cena je vždy potvrdená v okamihu upresnenia objednávky predávajúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10. Doručovanie Slovensko

10.1. Zdravý darček doručuje ovocie v čokoláde do celého Slovenska na adresu kupujúceho v objednávke.

Doručovanie je možné len v pracovné dni od utorka do piatku. Ak nasleduje pracovný deň po štátnom sviatku alebo dni pracovného pokoja, doručenie je možné len na druhý pracovný deň. Pri doručovaní Zdravých darčekov nie je možné stanoviť presný čas doručenia. Garantujeme však doručenie v čo možnom najkratšom čase od objednávky.  

10.2. Zdravé darčeky sú balené do špeciálnych termoboxov, spolu s chladiacimi vložkami, aby počas celej prepravy bola zabezpečená kvalita výrobku a dodržaný správny HACCP plán. Termoboxy sa nechávajú u kuriéra. Pri doručení si skontrolujte svoj tovar, podpisom potvrdzujete, že tovar bol doručený vporiadku.

10.3. Ak nie je možné doručiť zásielku v daný deň z dôvodu, že adresát nie je na mieste, nedvíha telefón a je opakovane nedostupný, predávajúci môže túto objednávku zrušiť bez náhrady vrátenia peňazí kupujúcemu. Jedná sa o ovocie v čokoláde, ktoré je potrebné zjesť v deň doručenia, daný výrobok by bol na druhý deň nekvalitný. Ak posielate ovocie v čokoláde ako darček je potrebné upozorniť preberajúceho, aby bol na preferovanom mieste. Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť správne údaje pri objednávke.

10.4. V prípade reklamácií je potrebné kontaktovať kupujúceho, najneskôr však do 2 hodín od prevzatia zásielky, potrebné priložiť foto dokumentáciu.